Loading cover... Drag cover to reposition
Climathon

Malmö

Toggle Sidebar
Facebook Live Feed

Information Not Available

Periscope

Information Not Available

Title of Challenge
Adaptive and mitigating climate measures for the existing housing stock in Malmö
Description of city challenge
For English please see below.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 1, Trianon. Lokal dagvattenhantering

Skyfallet 2014 orsakade kraftiga översvämningar i delar av Malmö. På grund av klimatförändringar förväntas nederbörden öka och bli mer intensivt vilket ställer större krav på städer. Kommunen och privata fastighetsägare i Malmö är därför intresserade av att hitta lösningar som hjälper till att undvika översvämningar i bostäder och källare. I denna utmaning fokuserar vi på lösningar på kvartersmark, dvs inom fastigehtsgränsen, som kan avlasta systemet vid kraftigare regn och är ekonomiskt försvarbara för fastighetsägarna. Utmaningen rör kvarteret Vårsången i Lindängen i Malmö.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 2, Gatukontoret Malmö Stad. Multifunktionalitet i grönytor och parker

Staden måste klara kommande/potentiella översvämningar. En lösning är att använda befintliga öppna ytor och grönområden för att hantera vattnet under tiden för översvämningar. För att skapa ytterligare värden för medborgarna i Malmö kan dessa områden användas för andra ändamål när de inte översvämmas . Hur kan staden återskapa öppna ytor och grönområden för att anpassa Malmö för kommande översvämningar medan områdena samtidigt genererar sociala värden och nya användningsområden för medborgarna? Utmaningen rör Söderkullaparken i Malmö.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 3, MKB. Samutnyttjande av tomma lokaler

Lokaler; ”mötesplatser inomhus” behövs för att skapa levande och trygga bostadsområden med plats för gemenskap och föreningsliv. Många lokaler används dock inte fullt tid. En del är kanske uthyrda men nyttjas av en verksamhet som bara är där sporadiskt. Detta kan gälla för en del av t.ex. för MKB:s fritidslokaler (lokaler som inte nyttjas för kommersiell verksamhet). På motsvarande sätt kan det finnas verksamheter/föreningar m.fl. som kanske har svårt att hitta möteplatser, för att de kan inte betala för en lokal med månadshyra. Ett sätt att minska klimatpåverkan och öka förutsättningen att fler kan hitta möteplatser, är att vi istället delar på det som finns och därmed ökar samutnyttjandet. Detta minskar klimatpåverkan från driften per användande och kan även minska behovet av byggande, som också är förenat med stor klimatpåverkan.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmäl dig med ett team eller bli del av ett team på plats.
Eventet kommer till stor del att hållas på engelska men det är möjligt att pitcha idéer på både svenska och engelska.

Det vinnande laget kommer att stödjas av en erfaren affärsutvecklingscoach som kommer se till att idén fortsätter att utvecklas och att ett värdefullt samarbete med utmaningsägaren/Malmö Stad etableras.

Evenemanget är kostnadsfritt - mat och snacks ingår vid deltagande!

Registrering till evenemanget; https://climathon.climate-kic.org/join/steps/1

För mer utförlig information om evenemanget se "Downloadbles" på denna sida. För mer utförlig information om utmaningarna följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA.

När: 28/10 kl. 10.00 - 29/10 kl. 10.00
Var: Stpln Malmö, Stapelbäddsgatan 3, 211 19
Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/1849327818629159/

Climathon Malmö anordnas tillsammans med:
Malmö Stad
Climate-KIC
Malmö Innovationsarena
Stpln
MKB
Trianon
Sustainable Business Hub
Eon
Malmö Högskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 1, Trianon. Stormwater management

The cloud burst in 2014 caused extensive flooding in apartments and basements in the city of Malmö. Cloudbursts like the one in 2014 is expected to come more often due to the climatic changes and cities need to be resilient to heavy rainfall. In order to cope with this problem the municipality and the private property owners in Malmö are interested in finding solutions that help avoid flooding in citizens’ homes. In this challenge we focus on solutions that are on neighbourhood land, that can store, delay or divert the water and are economical viable for property owners. The challenge concerns the neighborhood Vårsången in Lindängen in Malmö.

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 2, Streets and Parks Office City of Malmö. Multi-functionality of green areas and parks

The city needs to cope with upcoming/potential flooding. One solution is to use existing open spaces and green areas to handle the water during time of flooding. To create additional value for the citizens of Malmö these areas can be used for other purposes when not flooded. How can the city recreate the open spaces and green areas to adapt the city of Malmö for the expected floods while at the same time generate social values and new uses for citizens? The challenge concerns Söderkullaparken in Malmö.

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 3, MKB. Co-use of empty premises

In the city, many facilities are not used full time. Some might be leased but used by a business that is only on sight occasionally. This may work in some cases, for example in leisure facilities (facilities that are not used for commercial activities). At the same time, there are businesses, associations and others who find it difficult to find meeting places, because they cannot afford a monthly rent. One way to reduce climate impact and increase the potential that more people can find meeting places, is that we instead share the facilities that are available. This reduces climate impact from operations per use and can even reduce the need for construction, which is also associated with a high carbon footprint. Based on this information, how can an attractive customer-friendly model for how these supplementary housing facilities to be used jointly be developed?

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sign up as a team or become part of a team on place.
The event will mainly be conducted in English but it is possible to pitch ideas in both Swedish and English.

The winning team will be supported by an experienced business and learning coach to ensure that the idea is being developed and that valuable collaboration with the challenge owner / Malmö Municipality is established.

The event is free - food and snacks will be offered throughout the event.

Register to the event; https://climathon.climate-kic.org/join/steps/1

For more information concerning the event see "Downloadbles" below. For more information about the challenges follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA.

When: 28/10 10.00 am - 29/10 10.00 am.
Where: Stpln Malmö, Stapelbäddsgatan 3, 211 19
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1849327818629159/

The Climathon is co-arranged by;
The City of Malmö
Climate-KIC
Malmö Innovation Arena
Stpln
MKB
Trianon
Sustainable Business Hub
Eon
Malmö Högskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
City Host Organization
Malmö Innovation Arena is a part of the city of Malmö. It is a collaborative effort between government, business, non-profit sector and academia who are working to promote innovations that can contribute to the rehabilitation and development of the existing housing stock in Malmö. Malmo Innovation Arena is also an arena for innovation that are based on mitigating the barriers to innovation and sustainable urban development.
City Host Email
andreas.anderholm-pedersen@malmo.se
City Host Phone
+46 (0)729-814203
Venue
STPLN - http://stpln.se/
Venue on map
Stapelbäddsgatan 3, 211 19 Malmö, Sweden
Facebook Live Feed

Information Not Available

Periscope

Information Not Available

Title of Challenge
Adaptive and mitigating climate measures for the existing housing stock in Malmö
Description of city challenge
For English please see below.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 1, Trianon. Lokal dagvattenhantering

Skyfallet 2014 orsakade kraftiga översvämningar i delar av Malmö. På grund av klimatförändringar förväntas nederbörden öka och bli mer intensivt vilket ställer större krav på städer. Kommunen och privata fastighetsägare i Malmö är därför intresserade av att hitta lösningar som hjälper till att undvika översvämningar i bostäder och källare. I denna utmaning fokuserar vi på lösningar på kvartersmark, dvs inom fastigehtsgränsen, som kan avlasta systemet vid kraftigare regn och är ekonomiskt försvarbara för fastighetsägarna. Utmaningen rör kvarteret Vårsången i Lindängen i Malmö.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 2, Gatukontoret Malmö Stad. Multifunktionalitet i grönytor och parker

Staden måste klara kommande/potentiella översvämningar. En lösning är att använda befintliga öppna ytor och grönområden för att hantera vattnet under tiden för översvämningar. För att skapa ytterligare värden för medborgarna i Malmö kan dessa områden användas för andra ändamål när de inte översvämmas . Hur kan staden återskapa öppna ytor och grönområden för att anpassa Malmö för kommande översvämningar medan områdena samtidigt genererar sociala värden och nya användningsområden för medborgarna? Utmaningen rör Söderkullaparken i Malmö.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 3, MKB. Samutnyttjande av tomma lokaler

Lokaler; ”mötesplatser inomhus” behövs för att skapa levande och trygga bostadsområden med plats för gemenskap och föreningsliv. Många lokaler används dock inte fullt tid. En del är kanske uthyrda men nyttjas av en verksamhet som bara är där sporadiskt. Detta kan gälla för en del av t.ex. för MKB:s fritidslokaler (lokaler som inte nyttjas för kommersiell verksamhet). På motsvarande sätt kan det finnas verksamheter/föreningar m.fl. som kanske har svårt att hitta möteplatser, för att de kan inte betala för en lokal med månadshyra. Ett sätt att minska klimatpåverkan och öka förutsättningen att fler kan hitta möteplatser, är att vi istället delar på det som finns och därmed ökar samutnyttjandet. Detta minskar klimatpåverkan från driften per användande och kan även minska behovet av byggande, som också är förenat med stor klimatpåverkan.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmäl dig med ett team eller bli del av ett team på plats.
Eventet kommer till stor del att hållas på engelska men det är möjligt att pitcha idéer på både svenska och engelska.

Det vinnande laget kommer att stödjas av en erfaren affärsutvecklingscoach som kommer se till att idén fortsätter att utvecklas och att ett värdefullt samarbete med utmaningsägaren/Malmö Stad etableras.

Evenemanget är kostnadsfritt - mat och snacks ingår vid deltagande!

Registrering till evenemanget; https://climathon.climate-kic.org/join/steps/1

För mer utförlig information om evenemanget se "Downloadbles" på denna sida. För mer utförlig information om utmaningarna följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA.

När: 28/10 kl. 10.00 - 29/10 kl. 10.00
Var: Stpln Malmö, Stapelbäddsgatan 3, 211 19
Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/1849327818629159/

Climathon Malmö anordnas tillsammans med:
Malmö Stad
Climate-KIC
Malmö Innovationsarena
Stpln
MKB
Trianon
Sustainable Business Hub
Eon
Malmö Högskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 1, Trianon. Stormwater management

The cloud burst in 2014 caused extensive flooding in apartments and basements in the city of Malmö. Cloudbursts like the one in 2014 is expected to come more often due to the climatic changes and cities need to be resilient to heavy rainfall. In order to cope with this problem the municipality and the private property owners in Malmö are interested in finding solutions that help avoid flooding in citizens’ homes. In this challenge we focus on solutions that are on neighbourhood land, that can store, delay or divert the water and are economical viable for property owners. The challenge concerns the neighborhood Vårsången in Lindängen in Malmö.

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 2, Streets and Parks Office City of Malmö. Multi-functionality of green areas and parks

The city needs to cope with upcoming/potential flooding. One solution is to use existing open spaces and green areas to handle the water during time of flooding. To create additional value for the citizens of Malmö these areas can be used for other purposes when not flooded. How can the city recreate the open spaces and green areas to adapt the city of Malmö for the expected floods while at the same time generate social values and new uses for citizens? The challenge concerns Söderkullaparken in Malmö.

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 3, MKB. Co-use of empty premises

In the city, many facilities are not used full time. Some might be leased but used by a business that is only on sight occasionally. This may work in some cases, for example in leisure facilities (facilities that are not used for commercial activities). At the same time, there are businesses, associations and others who find it difficult to find meeting places, because they cannot afford a monthly rent. One way to reduce climate impact and increase the potential that more people can find meeting places, is that we instead share the facilities that are available. This reduces climate impact from operations per use and can even reduce the need for construction, which is also associated with a high carbon footprint. Based on this information, how can an attractive customer-friendly model for how these supplementary housing facilities to be used jointly be developed?

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sign up as a team or become part of a team on place.
The event will mainly be conducted in English but it is possible to pitch ideas in both Swedish and English.

The winning team will be supported by an experienced business and learning coach to ensure that the idea is being developed and that valuable collaboration with the challenge owner / Malmö Municipality is established.

The event is free - food and snacks will be offered throughout the event.

Register to the event; https://climathon.climate-kic.org/join/steps/1

For more information concerning the event see "Downloadbles" below. For more information about the challenges follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA.

When: 28/10 10.00 am - 29/10 10.00 am.
Where: Stpln Malmö, Stapelbäddsgatan 3, 211 19
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1849327818629159/

The Climathon is co-arranged by;
The City of Malmö
Climate-KIC
Malmö Innovation Arena
Stpln
MKB
Trianon
Sustainable Business Hub
Eon
Malmö Högskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
City Host Organization
Malmö Innovation Arena is a part of the city of Malmö. It is a collaborative effort between government, business, non-profit sector and academia who are working to promote innovations that can contribute to the rehabilitation and development of the existing housing stock in Malmö. Malmo Innovation Arena is also an arena for innovation that are based on mitigating the barriers to innovation and sustainable urban development.
City Host Email
andreas.anderholm-pedersen@malmo.se
City Host Phone
+46 (0)729-814203
Venue
STPLN - http://stpln.se/
Venue on map
Stapelbäddsgatan 3, 211 19 Malmö, Sweden
Recent News ( 0 )
No news available yet.
Photo Albums ( 2 )
    View All
  • Cover Photos

    Cover Photos

  • Avatar Photos

    Avatar Photos

Facebook Live Feed

Information Not Available

Periscope

Information Not Available

Title of Challenge
Adaptive and mitigating climate measures for the existing housing stock in Malmö
Description of city challenge
For English please see below.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 1, Trianon. Lokal dagvattenhantering

Skyfallet 2014 orsakade kraftiga översvämningar i delar av Malmö. På grund av klimatförändringar förväntas nederbörden öka och bli mer intensivt vilket ställer större krav på städer. Kommunen och privata fastighetsägare i Malmö är därför intresserade av att hitta lösningar som hjälper till att undvika översvämningar i bostäder och källare. I denna utmaning fokuserar vi på lösningar på kvartersmark, dvs inom fastigehtsgränsen, som kan avlasta systemet vid kraftigare regn och är ekonomiskt försvarbara för fastighetsägarna. Utmaningen rör kvarteret Vårsången i Lindängen i Malmö.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 2, Gatukontoret Malmö Stad. Multifunktionalitet i grönytor och parker

Staden måste klara kommande/potentiella översvämningar. En lösning är att använda befintliga öppna ytor och grönområden för att hantera vattnet under tiden för översvämningar. För att skapa ytterligare värden för medborgarna i Malmö kan dessa områden användas för andra ändamål när de inte översvämmas . Hur kan staden återskapa öppna ytor och grönområden för att anpassa Malmö för kommande översvämningar medan områdena samtidigt genererar sociala värden och nya användningsområden för medborgarna? Utmaningen rör Söderkullaparken i Malmö.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 3, MKB. Samutnyttjande av tomma lokaler

Lokaler; ”mötesplatser inomhus” behövs för att skapa levande och trygga bostadsområden med plats för gemenskap och föreningsliv. Många lokaler används dock inte fullt tid. En del är kanske uthyrda men nyttjas av en verksamhet som bara är där sporadiskt. Detta kan gälla för en del av t.ex. för MKB:s fritidslokaler (lokaler som inte nyttjas för kommersiell verksamhet). På motsvarande sätt kan det finnas verksamheter/föreningar m.fl. som kanske har svårt att hitta möteplatser, för att de kan inte betala för en lokal med månadshyra. Ett sätt att minska klimatpåverkan och öka förutsättningen att fler kan hitta möteplatser, är att vi istället delar på det som finns och därmed ökar samutnyttjandet. Detta minskar klimatpåverkan från driften per användande och kan även minska behovet av byggande, som också är förenat med stor klimatpåverkan.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmäl dig med ett team eller bli del av ett team på plats.
Eventet kommer till stor del att hållas på engelska men det är möjligt att pitcha idéer på både svenska och engelska.

Det vinnande laget kommer att stödjas av en erfaren affärsutvecklingscoach som kommer se till att idén fortsätter att utvecklas och att ett värdefullt samarbete med utmaningsägaren/Malmö Stad etableras.

Evenemanget är kostnadsfritt - mat och snacks ingår vid deltagande!

Registrering till evenemanget; https://climathon.climate-kic.org/join/steps/1

För mer utförlig information om evenemanget se "Downloadbles" på denna sida. För mer utförlig information om utmaningarna följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA.

När: 28/10 kl. 10.00 - 29/10 kl. 10.00
Var: Stpln Malmö, Stapelbäddsgatan 3, 211 19
Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/1849327818629159/

Climathon Malmö anordnas tillsammans med:
Malmö Stad
Climate-KIC
Malmö Innovationsarena
Stpln
MKB
Trianon
Sustainable Business Hub
Eon
Malmö Högskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 1, Trianon. Stormwater management

The cloud burst in 2014 caused extensive flooding in apartments and basements in the city of Malmö. Cloudbursts like the one in 2014 is expected to come more often due to the climatic changes and cities need to be resilient to heavy rainfall. In order to cope with this problem the municipality and the private property owners in Malmö are interested in finding solutions that help avoid flooding in citizens’ homes. In this challenge we focus on solutions that are on neighbourhood land, that can store, delay or divert the water and are economical viable for property owners. The challenge concerns the neighborhood Vårsången in Lindängen in Malmö.

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 2, Streets and Parks Office City of Malmö. Multi-functionality of green areas and parks

The city needs to cope with upcoming/potential flooding. One solution is to use existing open spaces and green areas to handle the water during time of flooding. To create additional value for the citizens of Malmö these areas can be used for other purposes when not flooded. How can the city recreate the open spaces and green areas to adapt the city of Malmö for the expected floods while at the same time generate social values and new uses for citizens? The challenge concerns Söderkullaparken in Malmö.

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 3, MKB. Co-use of empty premises

In the city, many facilities are not used full time. Some might be leased but used by a business that is only on sight occasionally. This may work in some cases, for example in leisure facilities (facilities that are not used for commercial activities). At the same time, there are businesses, associations and others who find it difficult to find meeting places, because they cannot afford a monthly rent. One way to reduce climate impact and increase the potential that more people can find meeting places, is that we instead share the facilities that are available. This reduces climate impact from operations per use and can even reduce the need for construction, which is also associated with a high carbon footprint. Based on this information, how can an attractive customer-friendly model for how these supplementary housing facilities to be used jointly be developed?

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sign up as a team or become part of a team on place.
The event will mainly be conducted in English but it is possible to pitch ideas in both Swedish and English.

The winning team will be supported by an experienced business and learning coach to ensure that the idea is being developed and that valuable collaboration with the challenge owner / Malmö Municipality is established.

The event is free - food and snacks will be offered throughout the event.

Register to the event; https://climathon.climate-kic.org/join/steps/1

For more information concerning the event see "Downloadbles" below. For more information about the challenges follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA.

When: 28/10 10.00 am - 29/10 10.00 am.
Where: Stpln Malmö, Stapelbäddsgatan 3, 211 19
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1849327818629159/

The Climathon is co-arranged by;
The City of Malmö
Climate-KIC
Malmö Innovation Arena
Stpln
MKB
Trianon
Sustainable Business Hub
Eon
Malmö Högskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
City Host Organization
Malmö Innovation Arena is a part of the city of Malmö. It is a collaborative effort between government, business, non-profit sector and academia who are working to promote innovations that can contribute to the rehabilitation and development of the existing housing stock in Malmö. Malmo Innovation Arena is also an arena for innovation that are based on mitigating the barriers to innovation and sustainable urban development.
City Host Email
andreas.anderholm-pedersen@malmo.se
City Host Phone
+46 (0)729-814203
Venue
STPLN - http://stpln.se/
Venue on map
Stapelbäddsgatan 3, 211 19 Malmö, Sweden
Facebook Live Feed

Information Not Available

Periscope

Information Not Available

Title of Challenge
Adaptive and mitigating climate measures for the existing housing stock in Malmö
Description of city challenge
For English please see below.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 1, Trianon. Lokal dagvattenhantering

Skyfallet 2014 orsakade kraftiga översvämningar i delar av Malmö. På grund av klimatförändringar förväntas nederbörden öka och bli mer intensivt vilket ställer större krav på städer. Kommunen och privata fastighetsägare i Malmö är därför intresserade av att hitta lösningar som hjälper till att undvika översvämningar i bostäder och källare. I denna utmaning fokuserar vi på lösningar på kvartersmark, dvs inom fastigehtsgränsen, som kan avlasta systemet vid kraftigare regn och är ekonomiskt försvarbara för fastighetsägarna. Utmaningen rör kvarteret Vårsången i Lindängen i Malmö.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 2, Gatukontoret Malmö Stad. Multifunktionalitet i grönytor och parker

Staden måste klara kommande/potentiella översvämningar. En lösning är att använda befintliga öppna ytor och grönområden för att hantera vattnet under tiden för översvämningar. För att skapa ytterligare värden för medborgarna i Malmö kan dessa områden användas för andra ändamål när de inte översvämmas . Hur kan staden återskapa öppna ytor och grönområden för att anpassa Malmö för kommande översvämningar medan områdena samtidigt genererar sociala värden och nya användningsområden för medborgarna? Utmaningen rör Söderkullaparken i Malmö.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utmaning 3, MKB. Samutnyttjande av tomma lokaler

Lokaler; ”mötesplatser inomhus” behövs för att skapa levande och trygga bostadsområden med plats för gemenskap och föreningsliv. Många lokaler används dock inte fullt tid. En del är kanske uthyrda men nyttjas av en verksamhet som bara är där sporadiskt. Detta kan gälla för en del av t.ex. för MKB:s fritidslokaler (lokaler som inte nyttjas för kommersiell verksamhet). På motsvarande sätt kan det finnas verksamheter/föreningar m.fl. som kanske har svårt att hitta möteplatser, för att de kan inte betala för en lokal med månadshyra. Ett sätt att minska klimatpåverkan och öka förutsättningen att fler kan hitta möteplatser, är att vi istället delar på det som finns och därmed ökar samutnyttjandet. Detta minskar klimatpåverkan från driften per användande och kan även minska behovet av byggande, som också är förenat med stor klimatpåverkan.

Följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA för mer information om utmaningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmäl dig med ett team eller bli del av ett team på plats.
Eventet kommer till stor del att hållas på engelska men det är möjligt att pitcha idéer på både svenska och engelska.

Det vinnande laget kommer att stödjas av en erfaren affärsutvecklingscoach som kommer se till att idén fortsätter att utvecklas och att ett värdefullt samarbete med utmaningsägaren/Malmö Stad etableras.

Evenemanget är kostnadsfritt - mat och snacks ingår vid deltagande!

Registrering till evenemanget; https://climathon.climate-kic.org/join/steps/1

För mer utförlig information om evenemanget se "Downloadbles" på denna sida. För mer utförlig information om utmaningarna följ denna länk --> http://bit.ly/2dZtQmA.

När: 28/10 kl. 10.00 - 29/10 kl. 10.00
Var: Stpln Malmö, Stapelbäddsgatan 3, 211 19
Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/1849327818629159/

Climathon Malmö anordnas tillsammans med:
Malmö Stad
Climate-KIC
Malmö Innovationsarena
Stpln
MKB
Trianon
Sustainable Business Hub
Eon
Malmö Högskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 1, Trianon. Stormwater management

The cloud burst in 2014 caused extensive flooding in apartments and basements in the city of Malmö. Cloudbursts like the one in 2014 is expected to come more often due to the climatic changes and cities need to be resilient to heavy rainfall. In order to cope with this problem the municipality and the private property owners in Malmö are interested in finding solutions that help avoid flooding in citizens’ homes. In this challenge we focus on solutions that are on neighbourhood land, that can store, delay or divert the water and are economical viable for property owners. The challenge concerns the neighborhood Vårsången in Lindängen in Malmö.

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 2, Streets and Parks Office City of Malmö. Multi-functionality of green areas and parks

The city needs to cope with upcoming/potential flooding. One solution is to use existing open spaces and green areas to handle the water during time of flooding. To create additional value for the citizens of Malmö these areas can be used for other purposes when not flooded. How can the city recreate the open spaces and green areas to adapt the city of Malmö for the expected floods while at the same time generate social values and new uses for citizens? The challenge concerns Söderkullaparken in Malmö.

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Challenge 3, MKB. Co-use of empty premises

In the city, many facilities are not used full time. Some might be leased but used by a business that is only on sight occasionally. This may work in some cases, for example in leisure facilities (facilities that are not used for commercial activities). At the same time, there are businesses, associations and others who find it difficult to find meeting places, because they cannot afford a monthly rent. One way to reduce climate impact and increase the potential that more people can find meeting places, is that we instead share the facilities that are available. This reduces climate impact from operations per use and can even reduce the need for construction, which is also associated with a high carbon footprint. Based on this information, how can an attractive customer-friendly model for how these supplementary housing facilities to be used jointly be developed?

Follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA for more information about the challenge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sign up as a team or become part of a team on place.
The event will mainly be conducted in English but it is possible to pitch ideas in both Swedish and English.

The winning team will be supported by an experienced business and learning coach to ensure that the idea is being developed and that valuable collaboration with the challenge owner / Malmö Municipality is established.

The event is free - food and snacks will be offered throughout the event.

Register to the event; https://climathon.climate-kic.org/join/steps/1

For more information concerning the event see "Downloadbles" below. For more information about the challenges follow this link --> http://bit.ly/2dZtQmA.

When: 28/10 10.00 am - 29/10 10.00 am.
Where: Stpln Malmö, Stapelbäddsgatan 3, 211 19
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1849327818629159/

The Climathon is co-arranged by;
The City of Malmö
Climate-KIC
Malmö Innovation Arena
Stpln
MKB
Trianon
Sustainable Business Hub
Eon
Malmö Högskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
City Host Organization
Malmö Innovation Arena is a part of the city of Malmö. It is a collaborative effort between government, business, non-profit sector and academia who are working to promote innovations that can contribute to the rehabilitation and development of the existing housing stock in Malmö. Malmo Innovation Arena is also an arena for innovation that are based on mitigating the barriers to innovation and sustainable urban development.
City Host Email
andreas.anderholm-pedersen@malmo.se
City Host Phone
+46 (0)729-814203
Venue
STPLN - http://stpln.se/
Venue on map
Stapelbäddsgatan 3, 211 19 Malmö, Sweden